گام دوم انقلاب چیزی کمتر از یک انقلاب نیست

گام دوم انقلاب چیزی کمتر از یک انقلاب نیست
مسیر پیش روی نسل سوم و چهارم جوانان ایرانی برای تحقق گام دوم انقلاب، چیزی کمتر از یک انقلاب نیست.
منبع خبر : iribnews.ir