شهرداری جای لشکرگشایی نیست!

شهرداری جای لشکرگشایی نیست!
عضو شورای شهر شیراز گفت: شهرداری عرصه لشگرگشایی نیست و برای نشان دادن و خودنمایی حق نداریم با آبروی دیگران بازی کنیم.
منبع خبر : yjc.news