افزایش ۱۵ درصدی تولید علوفه در طرح جهش تولید در دیم زار‌ها

افزایش ۱۵ درصدی تولید علوفه در طرح جهش تولید در دیم زار‌ها
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها، تولید علوفه در کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می یابد.

افزایش ۱۵ درصدی تولید علوفه در طرح جهش تولید در دیم زارها

افزایش ۱۵ درصدی تولید علوفه در طرح جهش تولید در دیم زارها

جهش تولید در دیم زارها تولید علوفه در کشور را ۱۵ درصد افزایش می دهد

جهش تولید در دیم زارها تولید علوفه در کشور را ۱۵ درصد افزایش می دهد
افزایش ۱۵ درصدی تولید علوفه در طرح جهش تولید در دیم زارها

جهش تولید در دیم زارها تولید علوفه در کشور را 15 درصد افزایش می دهد

جهش تولید در دیم زارها تولید علوفه در کشور را 15 درصد افزایش می دهد
www.iribnews.ir › اقتصادی › کشاورزی،روستا و عشایر

اجرای طرح
منبع خبر : iribnews.ir