بررسی عملکرد کرونايي چین و هند

بررسی عملکرد کرونايي چین و هند
در بیش از دو سال گذشته، همه گیری کرونا جهان را در نوردیده اما کشورها همه به یک اندازه از آن آسیب ندیده اند. تجربه جهانی نشان می دهد نرخ واکسیناسیون، کیفیت نظام درمانی، پیر یا جوان بودن جمعیت کشور و ژنتیک، همه در میزان تلفات ملی کرونا موثرند اما شاید تاثیرگذارترین مولفه، مدیریت فعال همه گیری کرونا باشد.
منبع خبر : iribnews.ir