سیاست تخصیص ارز ترجیحی به جامعه هدف محقق نشده است

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به جامعه هدف محقق نشده است
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: اصابت سیاست تخصیص ارز ترجیحی به جامعه هدف کاملاً محل تردید و ابهام است.
منبع خبر : iribnews.ir