اجرای طرح کشت قراردادی از بروز خسارت به کشاورزان ایلامی جلوگیری کرد

مدیرکل تعاون روستایی گفت: سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ میزان خشکسالی استان حدود ۶۰ درصد بود که این روند می توانست موجب بروز خسارت و کاهش برداشت محصول در بخش زراعت باشد اما با انجام کشت های قراردادی و با مدیریت منابعی چون آب، انرژی و مزرعه و خرید به موقع محصولات، مشکلی برای کشاورزان بروز نکرد.
منبع خبر : yjc.news