بسته پیشنهادی اتاق ایران برای توسعه صادرات

بسته پیشنهادی اتاق ایران برای توسعه صادرات
عضو هیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق ایران بنا بر تاکید رئیس‌جمهور در نظر دارد مجموعه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صادرات کشور را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.
منبع خبر : iribnews.ir